Uw privacy

Privacyverklaring


 1. Algemeen

 

De Sentse Badmintonclub (SBC) hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante info geven over hoe we zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens om uw privacy te waarborgen.

SBC houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

 

Dit houdt in dat wij:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn bedoeld, zoals beschreven in deze privacyverklaring.
 • Ons enkel beperken tot gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede werking.
 • Je vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens.
 • Passende maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven worden aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is.
 • Op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als SBC zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je, na het doornemen van onze privacyverklaring, hierover vragen hebt, kan je contact op nemen via info@sentsebadminton.be

 

     2. Waarom verwerken we persoonsgegevens?

 

Je persoonsgegevens worden door SBC verwerkt ten behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Deelname activiteiten SBC (uitvoering overeenkomst)
 • Versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)
 • Het bekomen van een verzekering (wettelijke verplichting)
 • Public Relations en direct marketing: het bekend maken van activiteiten en opinies van onze vereniging

 


    3. Welke gegevens verwerken we?

 

We kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnr, email
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: identiteitskaartnummer
 • Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
 • Noodzakelijk medische gegevens (competitie, toernooi, wedstrijd, speelmoment)

 

     4. Wie verwerkt de gegevens?

 

De relevante gegevens worden verwerkt door externe organisaties:

 • Bestuursleden van de vereniging

 

     5. Verstrekking aan derden

 

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken we gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • Het aansluiten bij Badminton Vlaanderen (verzekering, competitie,…)
 • Het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen via email, fb, website
 • Het verzorgen van competitie en toernooimogelijkheden (toernooiplanner)
 • Het verzorgen van de internetomgeving (website en ledenbeheer)

 

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen maken we hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

 

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijke verplicht en/of toegestaan is, bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden via mail naar info@sentsebadminton.be

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.


     6. Minderjarigen

 

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke en/of mondelinge toestemming is gegeven door de ouder of voogd.

 

     7. Bewaartermijn

 

SBC bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en houdt deze niet langer dan 10 jaar bij.

 

     8. Beveiliging van de gegevens

 

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gebonden aan geheimhouding
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • We maken back-ups van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • Alle betrokken partijen zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

     9. Je rechten omtrent je gegevens

 

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die we ontvangen hebben. Via info@sentsebadminton.be kan je je ons hiervoor contacteren.

 

Je kan bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

 

Je hebt het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. We kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Je hebt het recht op onmiddellijke verwijdering van foto’s of filmmateriaal, genomen van jou, tijdens een evenement of andere activiteit. Hiertoe volstaat het een mail te sturen naar info@sentsebadminton.be 

 

De basis van de regelgeving rond het portretrecht is te vinden in de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en naburige rechten.

 

     10. Klachten

 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen we je hiervoor direct contact met ons op te nemen.

 

Je hebt het recht een klacht in te dienden bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

     11. Wijziging privacyverklaring

 

SBC kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 9-10-2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bron: dynamoproject.be            Sport.Vlaanderen         Badminton Vlaanderen